הסכם תנאי מכירה, אחריות וביטול עסקה

הסכם זה (להלן: "ההסכם") וטופס ההזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"), מסדירים את מלוא התנאים שיחולו בין רשת פוטון העיר (HouseIn) בע"מ ח.פ. 511805616 (להלן: "החברה") לבין הלקוח (להלן: "הלקוח") לשם רכישת הפריטים שבטופס ההזמנה (להלן: "הריהוט") – בין אלו הנרכשים בחנויות החברה ובין אלו הנרכשים באמצעות אתר האינטרנט של החברה בכתובת home.housein.co.il (להלן: "האתר").

1.  ביצוע ההזמנה

1.1

לשם רכישת הריהוט, יבצע הלקוח הזמנה באמצעות חתימה על טופס ההזמנה ו/או אישורו באתר החברה. עם חתימתו ו/או אישור ההזמנה ו/או ביצוע תשלום כלשהו על חשבון ההזמנה, יראו את הלקוח כמי שמקבל על עצמו את תנאי הסכם זה.

1.2

כל שינוי שיתבקש על ידי הלקוח בהזמנה לאחר אישורו, יעשה בכתב או בדואר אלקטרוני ובאישור החברה בלבד. הודעות ללקוח בקשר להסכם זה תשלחנה על ידי החברה באמצעות פקסימיליה או בדוא"ל או תימסרנה ביד, בהתאם לפרטים הרשומים בטופס ההזמנה. הלקוח יישא באחריותו הבלעדית בגין ההזמנה ולא יהיה בטעות כאמור כדי לגרוע מחובותיו של הלקוח על פי הסכם זה.

1.3

לבקשת הלקוח בכתב, תבצע החברה את המדידות בתיאום עם הלקוח בתוך זמן סביר. בבית בבנייה, המדידות תבוצענה רק לאחר גמר טיח וריצוף. הלקוח מתחייב לוודא, כי מיקום ביצוע המדידות יהא נגיש ופנוי מכל חפץ. עלות ביצוע המדידות הינו בנוסף לסכום התמורה, כהגדרתו להלן, ויהא כמפורט בטופס ההזמנה.

2.  תמורה ותנאי תשלום

2.1

בגין ההזמנה, ישלם הלקוח את המחיר הנקוב בטופס ההזמנה במלואו (להלן: "התמורה") וזאת עד לא יאוחר משלושה ימי עסקים טרם מועד האספקה הסופי כמפורט בסעיף ‎3.2 להלן. ככל ששולמה מקדמה על חשבון התמורה (להלן: "המקדמה"), ישלם הלקוח את יתרת התמורה עד האמור האמור לעיל. ידוע ללקוח, כי לא תבוצע אספקה מבלי ששולמה מלוא התמורה בגינה. האספקה של ההזמנה מותנית בתשלום התמורה במלואה במועדה במזומן (לא צ'ק).

2.2

תשלום עבור הזמנות שבוצעו באמצעות אתר החברה הינו בכרטיס אשראי בלבד שפרטיו יימסרו בתהליך הקנייה באתר או בהתקשרות ישירה עם נציג החברה.

3.  אספקה, הובלה והרכבה

3.1

האספקה של הריהוט תבוצע בימים א' – ה' בלבד למעט ערבי חג וימי החג, וימי שבתון על פי דין, ככל האפשר, בין השעות 12:00 ועד 21:00.

3.2

ידוע ללקוח, משכך, מועד האספקה המפורט בטופס ההזמנה הינו מועד אספקה משוער בלבד (להלן: "מועד אספקה משוער") וכי יתכנו ויחולו שינויים ו/או עיכובים במועד זה בגינם לא יהא זכאי לפיצוי ו/או שיפוי כלשהו.

3.3

מועד אספקה בפועל, יתואם על ידי החברה כשבוע טרם מועד האספקה המשוער (להלן: "מועד האספקה"). ידוע ללקוח, כי מאחר ומדובר בייצור מיוחד עבור הלקוח, יתכן ואספקה תבוצע במספר מועדים ולא במועד אחד והלקוח לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין כך. ככל שהחברה לא יצרה קשר עם הלקוח עד המועד האמור, מתחייב הלקוח ליצור קשר עם החברה. ידוע ללקוח, כי מועד האספקה כפוף לתשלום יתרת התמורה כאמור לעיל.

3.4

המוביל / המרכיב יצור קשר עם הלקוח במועד האספקה, ככל האפשר, שעה טרם הגעה לבית הלקוח. ידוע ללקוח, כי מאחר והמובילים / מרכיבים הינם קבלנים עצמאיים אשר אינם קשורים לחברה, יתכן ויחולו שינויים ו/או עיכובים בשעת ההגעה (לרבות דחיית מועד האספקה למועד אחר) וכי לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או שיפוי כלשהו כתוצאה מכל עיכוב ו/או שינוי כאמור. ידוע ללקוח, כי כל עוד המוביל / המרכיב לא יצר עמו קשר טלפוני, הוא אינו נדרש להמתין בביתו, וככל שעושה כן, עושה זאת על דעת עצמו ומבלי שיהא זכאי לפיצוי כלשהו מהחברה במקרה של איחור ו/או אי הגעה.

3.5

הלקוח מתחייב לשאת בעלויות ההובלה וההרכבה של הריהוט בהתאם למחיר המפורט בטופס ההזמנה. הלקוח ישלם את עלויות ההובלה וההרכבה במזומן ישירות למוביל / מרכיב במועד האספקה. מובהר ומודגש בזאת, כי המוביל / מרכיב הינו קבלן עצמאי, וכי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל עיכוב ו/או איחור ו/או אי אספקה במועד ו/או כל מעשה ו/או מחדל אחר של המוביל / מרכיב ועל הלקוח להפנות כל דרישה לפיצוי בהקשר זה למוביל / מרכיב בלבד.

3.6

בכל מקרה בו על אף האמור הלקוח יהא זכאי לפיצוי כלשהו מהחברה בגין אי התייצבות המוביל / המרכיב אצלו לאחר שיצר עמו קשר טלפוני כאמור, תפצה החברה את הלקוח בפיצוי שווה כסף ו/או בטובין ו/או בשירותים, והלקוח נותן את הסכמתו מראש לכך. הסכמה זו מהווה תנאי לאספקת השירותים על ידי החברה.

3.7

הלקוח יוודא, כי דרכי הגישה למקום ההרכבה של הריהוט פנויות, סבירות ובטיחותיות. ידוע ללקוח, כי היה והבניין בו הינו מתגורר הוא ללא מעלית ו/או ללא אפשרות שימוש במעלית בפועל, בין באופן חלקי ובין באופן מלא, יתווסף למחיר עלות ההובלה וההרכבה תוספת של 50 ₪ לכל פריט ולכל קומה שמעל הקומה השניה. ידוע ללקוח, כי ככל שההזמנה כוללת פריטים רבים, יידרש הוא לשכור (על חשבונו המלא) מנוף לטובת ההובלה. להסרת ספק, באחריות הלקוח לוודא מראש האם יש צורך במנוף והאם לאו. מבלי לגרוע מן האמור, לא יחול שינוי במחיר ההובלה וההרכבה.

3.8

הלקוח יהא רשאי להודיע לחברה בכתב על רצונו לבצע איסוף עצמי של הריהוט. ככל שיבוצע איסוף עצמי על ידי הלקוח, על הלקוח לבדוק את הריהוט במקום האיסוף, שכן החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין ההובלה ו/או ההרכבה של הריהוט.

3.9

בתום ההרכבה בבית הלקוח או במועד איסוף העצמי על ידי הלקוח, לפי העניין, יחתום הלקוח על תעודת משלוח של ההזמנה. החתימה על תעודת משלוח תהווה אישור מצד הלקוח לאספקת הריהוט ותקינותו. סירוב של הלקוח לחתום על תעודת המשלוח מבלי לנמק בכתב את סרובו – תתפרש כחתימה על תעודת המשלוח.

3.10

ידוע ללקוח, והלקוח מאשר ומסכים בזאת, כי יתכנו ליקויים ופגמים בהליך הייצור, וככל שאלו יתגלו בתום ההתקנה או במועד מאוחר יותר, הרי שהם יתוקנו בבית הלקוח במעמד האספקה או במועד חלופי והכל במסגרת האחריות המסופקת על ידי החברה.

4.  ביטול עסקה

4.1

הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1984 לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א – 2010 (להלן: "החוק"), יחולו על העסקה.

4.2

ביטול עסקה יעשה בהודעה בכתב לחברה בדוא"ל [email protected], [email protected] פקס: 03-6042196, או באמצעות הקישור הייעודי הקיים בעמוד הבית באתר החברה. על הלקוח לוודא טלפונית כי הודעת הביטול נתקבלה אצל החברה.

4.3

בעסקאות שבוצעו באתר החברה על ידי לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק, יהא רשאי הלקוח לבטל את העסקה באחד הדרכים האמורים לעיל בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת ההזמנה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הלקוח לחברה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. הביטול יעשה כנגד הצגת ובכפוף להצגת תעודה המוכיחה שהלקוח הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

4.4

הלקוח מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, שהריהוט המסופק לו הינו בבחינת ריהוט המורכב בבית הלקוח ומשכך, לא יהא רשאי לבטל את העסקה לאחר אספקת והתקנת הריהוט בביתו. בהתאם לאמור, ככל שלא יודיע על ביטול עסקה במועד – יחויב הלקוח במחיר מלא.

4.5

ניתנה הודעת ביטול כאמור לעיל, תשיב החברה ללקוח את הסכומים ששולמו על ידו בגין ההזמנה, ככל ששולמו, בניכוי סך של 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מביניהם; ובניכוי התשלום שחויבה החברה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה – ככל שההזמנה שולמה באמצעות כרטיס אשראי.

5.  אחריות

5.1

החברה תספק עבור הריהוט שנרכש על ידי הלקוח אחריות בגין שברים ועיוותים בעץ, בגין מסילות וצירים (פירזול), בגין הכיסויים של מזרוני הפוטונים, ובגין המנגנונים החשמליים של המיטות המתכוננות בלבד (להלן: "האחריות").

5.2

תקופת האחריות הינה החל ממועד האספקה ולמשך שנה עבור כיסויים לפוטונים; שלוש שנים עבור מזרונים ובסיסי הפוטונים; וחמש שנים עבור ריהוט מעץ מלא (להלן: "תקופת האחריות").

5.3

האחריות תחול רק על ריהוט שסופק והורכב על ידי החברה וכנגד הצגת הזמנה חתומה על ידי הלקוח. האחריות לא תחול בכל מקרה של איסוף עצמי של הריהוט ו/או ציוד ו/או ריהוט שנרכש בחנות העודפים של החברה ו/או על מוצרים המיוצרים על ידי צדדים שלישיים והנמכרים על ידי החברה (ואשר האחריות בגינם תסופק ישירות על ידי אותם צדדים שלישיים ובהתאם לאחריות המסופקת על ידם). כמו כן, האחריות תחול רק על שימוש ביתי / פרטי בלבד ולא מסחרי / בתי עסק.

5.4

במסגרת האחריות, תתקן החברה כל פגם ו/או ליקוי שיתגלה בריהוט או תחליף את הריהוט בריהוט חלופי מאותו סוג וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.5

האחריות לא תחול, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק, פגם ו\או הוצאה שיגרם כתוצאה ו/או בקשר לידיות, זכוכיות, מוצרי בד ו/או רפידה לסוגיהם, שינויים בגוון הצבע של הריהוט, ובכלל זה, שינויים בעיניים שבעץ, נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילתם ו/או התנתקותם מכל סיבה שהיא של כוורות, מדפים ו/או כל ריהוט דומה אחר התלוי על ו/או המחובר אל קירות כלשהם (להלן: "ריהוט תלוי") וזאת אף אם הרכבתם בוצעה על ידי החברה, וכן לא תישא באחריות כלשהי בגין רטיבויות / נזקי מים שנגרמו לחלקים ברהיטים שאינם עשויים מעץ מלא.

5.6

להסרת ספק יובהר, כי הלקוח הינו האחראי הבלעדי להרכבה ולשימוש בריהוט התלוי. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם ללקוח כתוצאה ו/או בקשר להרכבה ו/או לשימוש שייעשה בריהוט התלוי, לרבות אך לא רק, חורים בקירות, תיקוני צבע, פגיעה בקווי חשמל ו/או צנרת מים, העמסת יתר ועוד.

5.7

יודגש ויובהר, כי אחריות תבוטל בכל מקרה בו, על פי קביעתה הבלעדית של החברה, נעשה שימוש לא נכון ו/או לא סביר בריהוט ו/או במקרים בהם בוצעו בריהוט תיקונים ו/או תוספות כלשהם שלא באמצעות החברה ו/או אישורה בכתב ו/או בכל מקרה בו נגרמו נזקים לריהוט כתוצאה מכוח עליון.

5.8

האחריות מוגבלת רק לפגמים ו/או ליקויים בריהוט עליהם יודיע הלקוח בכתב לחברה במשך תקופת האחריות ואינה חלה על פגמים ו/או ליקויים שלא נמסרו לתיקון במשך תקופת האחריות.

5.9

בכל מקרה של הפעלת האחריות במהלך השנה הראשונה לתקופת האחריות, תשלח החברה נציג מטעמה, ללא תשלום, לבית הלקוח לשם בדיקת הריהוט. לאחר תום שנת אחריות הראשונה, באפשרות הלקוח לבחור בין תשלום עבור הגעת נציג החברה לביתו בהתאם למחירון המעודכן באותה העת, או הבאת הריהוט לחברה לשם תיקון.

5.10

בכל הנוגע להגעה של החברה לבית הלקוח לשם תיקון ליקויים במסגרת האחריות יחולו הוראות סעיפים ‎3.4, ‎3.5 ו- ‎3.6 לעיל, בשינויים המחוייבים.

5.11

יובהר ויודגש, כי אחריות החברה מוגבלת לתיקון הליקויים ו/או הפגמים ו/או החלפת הריהוט כאמור. החברה לא תישא באחריות כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו כתוצאה ו/או בקשר לאותו פגם ו/או ליקוי בריהוט ו/או כתוצאה מאספקת שירותי האחריות.

5.12

מבלי לגרוע מן האמור, החברה לא תהיה אחראית לנזק עקיף, מיוחד או תוצאתי בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש בריהוט ו/או ביצוע הסכם זה, וכי אחריותה של החברה על פי הסכם זה תהא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ובכל מקרה לא תעלה על שווי הריהוט שנרכש ואשר בגינו נגרם הנזק ו/או הוגשה התביעה.

5.13

הסכם זה, ייחשב כתעודת אחריות על פי חוק.

6.  שונות

6.1

כל עניין הנובע מהסכם זה, ידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בערים נתניה ותל-אביב-יפו על פי הדין הנוהג בישראל.

6.2

אי-אכיפה של החברה את זכויותיה, אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור. לא תשמע כלפי החברה כל טענת שיהוי או מניעות או ויתור.

6.3

הסכם זה, הוא ההסכם היחיד בין הצדדים והוא ממצה את כל ההסכמות, הזכויות, ההתחייבויות ומצגי הצדדים בקשר לנשואו; והוא גובר ומבטל כל הסכם, סיכום, מכתב, טיוטה, מסמך או מצג שנעשה לפניו.

6.4

אם ימצא בית משפט מוסמך, כי סעיף או סעיפים בהסכם זה או חלקי סעיף או סעיפים, אינם בעלי תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי הסכם זה, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.

חיפוש

להזמנות חייגו עכשיו:

09-9799503

לתיאום פגישה עם

מעצב פנים ללא עלות